مقررات صادرات و خروج کالا از جزيره کيش
 
 
1- صادرات کالاهای ساخته شده در کيش ،  اعم از اينکه مواد اوليه استفاده شده درآنها از منابع داخلی يا خارجی تهيه شده باشند کلا مجاز ميباشد.
2- صادرات کالاهای توليد شـده در کیش ، به داخل کشور بر اساس ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشد و تنها برای آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در تولید نهایی مورد استفاده قرار گرفته است عوارض مربوطه منظور خواهد شد.
3- صــاردات کالاهای خارجی اعم از مصرفی ، ماشـين آلات و مواد اوليه به سـرزمين اصلی مجاز می باشد اما ترخيص آنها منوط به رعايت مقررات عمومی صـادرات واردات کشور ميباشد .
4- صادرات کالاهای ساخت داخل کشور از منطقه آزاد کيش به کشورهای خارجی مستلزم رعايت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد .
5- خروج کالاهايی که ازنقاط مختلف کشور به منظور تعمير يا تکميل بصورت موقت وارد جزيره ميشوند مجاز بوده و در اينحالت بابت ارزش دســتمزد عمليات انجام شده و يا تعمير و تکميل مبلغی مطالبه نخواهدشد،و تنها برای قطعات و لوازمی که تعويض يا اضافه شده اســت حقوق گمرکی و ســود بازرگانی طبق مقــررات عمومی صادرات و واردات کشور منظور خواهد شد .
6- خروج کالاهای که برای تعمير و يا تکميل صورت می گيرد آزاد است و هنگام بازگرداندن آنها عوارض بندری و فرودگاهی مطالبه نخواهد شد .
 
 
تسهيلات برای واردکنندگان کالا به کیش :
واردات هر نوع کالا به منطقه آزاد کيش ( به جز کالاهايی که به موجب شـرع مقدس اسلام يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز شناخته شده اند ) آزاد است.
 واردات کالا شامل شرايط زير ميباشد :
1 .  لوازم و مصالح ساختمانی با تشــخيص و صلاحديد سازمان از پرداخت عوارض گمرکی معاف ميباشند .
2 .  ماشــين آلات ، مواد اوليه و لوازم يدکی واحدهای توليـدی و صنــعتی از حقوق گمـرکی معاف ميباشد .
3 .  ساير کالاها ملزم به پرداخت عوارض گمرکی می باشد و در صورت ترانزيت و یا صدور مجدد0/3درصد  ارزش کالا باید به عنوان هزينه خدمات پرداخت شود.
4 .  واردات کالا برای نگهـداری موقت در انبارهای مخصــوص منطقه برای مدت مشخص مجاز ميباشد .
5 .  واردات کالاهای توليد شده در مناطق آزاد ايران به منطقه آزاد کــيش مشـمول تخفيف 50% در عوارض گمرکی می باشد.

تعرفه های عوارض گمرکی در کيش :
  کالاهای مصرفی در کيش: بين 2% تا7%
  کالاهای بازرگانی          : بين 3% تا20%
 
مقررات پولی بانکی در منطقه آزاد کیش :
تاسیس بانکها و موسسات اعتباری
1 . بانکـها و موسســات اعتباری می توانند با ســرمايه ايــرانی و يا خارجی و يا بـا مشارکت ايرانی و خارجی در منطقه آزاد کيش به ثبت برسند.
2 . تاسيس بانک ، موسسه و افتتاح شعب بانکها و موسسات ايرانی يا خارجی در منطقه آزاد کيــش ، موکول به پيشنهاد سـازمان منطقه آزاد کيـش،صدور مجوز تاسيس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کيش است .
3 . تاسيـس دفاتــر نمايندگی بانکــها و موسســات ايرانی يا خارجی موکـــول به موافقت سازمان منطقه آزاد کيش، اخذ تاييديه بانک مرکزی در مورد مسـئول  دفتــر نمايندگی و ثبت در منطقه آزاد کيـش است . اين دفاتر مجـاز به انجــام  هيچگونه معاملات و عمليات بانکی نمی باشند.
4 . ســرمايه بانکها و موسســات می تواند تا 100 درصـد متعلق به اتباع خارجی يا ايرانی و يا ترکيبی از اين دو باشد .
5 . واحد های بانکی در منطقه آزاد کيـش می توانند بر حسـب مجوز دريافتی به بانکــداری برون مـرزی اشتـغال ورزند . واحدهــای بانکی برون مرزی از انجــام عمليــات و معاملات به ريال ايـران ممنوع هســتند و بايد معاملات و عمليــات خود را منحصرا" با پولهای خارجی انجام دهند .
6 . تاسـيس بانک يا موسسه در منطقه بصورت شـرکت سهامی عام يا خاص با ســهام با نام طبق مقـررات مندرج در لايحه اصــلاح قسـمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مجاز است . 
 
حداقل سرمايه واحد های بانکی در منطقه آزادکيش به شرح ذيل تعيين  شده است :
   1 . واحد های بانکی غیر برون مرزی
        برای بانک : حداقل 35 ميليارد ریال.
        برای موسسـه اعتباری : حداقل 15 ميليارد ريال.
        برای شـــعبه بـانک يا موسسـه اعتبــاری خارجی : حداقــل 10ميليــارد ريال.
 
   2 . واحد های بانکی برون مرزی :
          بانک : حداقل 10 ميليون دلار ک
          برای موسسه اعتباری : حداقل 5 میلیون دلار.
          برای  شعبه یا موسسه اعتباری خارجی : 3 میلیون دلار
 
صرافی
طبق دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، تاسیس صرافی در منطقه آزاد کیش منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است. ضمناً تاسیسصرافی منحصرا" بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمايه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد ميليون ريال است .
 
فعاليت های ارزی در منطقه آزاد کيش
 1. خريد و فروش کليه ارزها در مقابل ريال يا سـاير ارزها و کليه معاملات و نقل و انتقــالات ارزی در منطقــه آزاد کيـش توسط اشــخاص حقيقی و حقوقی آزاد است .
 2 . نقل و انتقال کليه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کيش و از منطقه آزاد کیش به ساير مناطق آزاد کشـــور و خارج از کشور آزاد اســت . نقل و انتقــال ارز به هر شــکلی از منطقه آزاد به ســاير نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود .
 3 . نــرخ خريد و فروش ارزها و همچنين تبديل آنها به ريال در منطقه آزاد کيش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين می گردد .
 4 . معـاملات کليه واحدهــای بانکی در منطقـــه به ريال ايرانی مشــمول مقررات  قانون عمليــات بانکی بدون ربا خواهد بود . اين بانکها در معاملات ارزی خود مجاز به رعايـت رويه های بين المللی بانکی هستند.
 5 . موسســات اعتبــاری ، مجاز به افتتاح حســابهای قرض الحسـنه جاری و يا حســابهای ديگـر ، به ريال و ارز که برداشـت از آنها با چک امکان پذير است نمی باشند .
  6 . واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمايه گذاری را به تشخيص خود تعيين و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران ،در فواصل زمانی معين پرداخت نمايند .
 7 . معاملات ارزی واحد های بانکی در منطقه آزاد کـيش تابع مقررات ارزی ساير نقاط کشور نبوده و کارمزد عمليات بانکی ، نرخهای خريد و فروش ارز ،سود تسهيلات اعطايی ، براسـاس شــرايط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعيين می شود.
 8 . بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفايـت سرمايه را که از طــرف بانک مرکزی و با توجه به معيارهای متداول بين المللی اعلام می گردد رعايت نمايند .
واحد های بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز مبادرت ورزند.
 
​خدمات بانکهای  برون مـرزی و شعب مجاز به انجام عمليــات ارزی :
       واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عمليــات ارزی  را از بانک مرکزی دريافت کرده اند می توانند بر اساس رويه های بين المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح زير مبادرت ورزند :
      1 . برقراری روابط کارگزاری با ساير بانکها .
      2 . انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود يا مشتريان
      3 . انجام کليه معاملات مربوط به خريد و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود يا مشتريان
      4 . نگاهداری حسابهای جاری ( به استثنا موسسات اعتباری )
      5 . نگاهداری حسابهای پس انداز
      6 . نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سر رسیدهای مختلف
      7. دريافت انواع وام و اعتبار
      8 .انتشــار ، خريد ، فروش ، پذيره نويســی و نگاهـداری اوراق مشارکت و اوراق قرضــه با تائید بانک مرکزی.
      9 . اعطای انواع وام و اعتبار
     10. خريد  ، تنزيل و تضمين انواع اوراق تجاری
     11. انجـام کليــه امــور مــربوط به اعتبـــارات اســنادی ، بـــروات ، ســفته ها و ضمانتنامه ها​
     12. مديريت داراييــها و انجام خدمات سـرمايه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتريان
     13. انجام کليه خدمات امانی وساير امور مديريتی
     14. انجام ساير عمليات و خدمات بانکی مجاز به ارز
 
مقررات تاسيس مؤسسات بيمه
تاسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانی با سـرمايه گذاری ايرانی داخلی و خارجی 
و شعب نمايندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بيمه در منطقه آزاد کـيش مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پيشنهاد بيمه مرکزی ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ذکر اين نکته ضـروری است که هر شرکت يا مؤسـسه ای در منطقه آزاد کيش ثبت شود و مرکز اصلی آن نيز در همــان منطقه باشد شـرکت ايرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
 
عمليات بيمه وبيمه اتكايي در منطقه آزاد كيش بوسيله موسساتي كه به پيشنهاد سـازمان منطقه آزاد كـيش طبق مقررات اين آييــن نامه ازبيـمه مركــزی ايران مجــوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد :
1.  شرکت سهامی يا تعاونی بيمه ايرانی بامشارکت سهامداران حقيقی و حقوقی ايرانی يا خارجی که کليه سهام آن با نام باشد .
2.  مؤسسه نمايندگی و يا کارگذاری بيمه .
    -  تاسيس شعبه توسط مؤسســات بيمه با رعايت مقـررات اين آيين نامه و ثبت در منطقه آزاد کيش بلامانع است.
    -  اعطای نمايندگی بيمه به اشــخاص حقيقی با رعايت ضوابطی که به تصــويب شورایعالی بيمه می رسد امکان پذير است.
    -  فعاليت شعبه ها و نمايندگیهای مؤسســات بيمه سـاير نقاط کشور در منطقه آزاد کــيش با رعايت مقــررات قانون تاســيس بيمه مرکـزی ايران وبيمه گری در چهارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.
    -  مؤسســـاتی که در اجـــرای اين آيين نامه اجــازه فعاليت در منطقه آزاد کــيش دريافت می نمايند مجاز به عرضه بيمه برای اشـخاص مقيم ، موضوعات و موارد بيمه موجود در ســاير نقاط کشـور و بيمه حمل و نقل کالای وارداتی به سـاير نقاط کشور که قـرارداد خريد آن درايران منعقد يا اعتبار اسنادی آن در ايران باز شده نمی باشند عمليات بيمه اتکايی از شمول حکم اين ماده مستثنی است.
    -  مؤسســـاتی که تنها اجـازه فعاليت بيمه ای مستقيم در منطقه آزاد کــيش را دارندنميتوانند از مؤسسـات بيمه ساير نقاط کشور بیمه اتکايی قبول نمايند.
    -  صــدور بيمــه نامه توســط مؤسسـات بيمه ای مناطــق آزاد برای آن دســته از موضوعات و موارد بيمه ای که از طرف مؤسسـات بيمه ای فعال در ساير نقاط کشور عرضه نميشود از شمول اين ماده مستثنی است و فهرست اين قبيـل موضــوعات و موارد بيمه مجاز در ســاير نقاط کشـور برای مؤسسـات توســط بيمه مرکزی ايران حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين مقـررات تهيه و به سازمانها اعلام می شود

عوارض ورود خودرو خارجي – ايراني با قيمت صادراتي مدل سال و صفر كيلومتر در منظقه آزاد كيش

1 – عوارض سال 1397 انواع خودرو سواري از 12،000 دلار تا 16،000 دلار ( پلاك معوض ) صفر ريال مي باشد . ضمنآ عوارض خودروهاي مذكور بدون پلاك معوض با پرداخت مبلغ 70 ميليون ريال به عنوان عوارض صرفآ جهت سال 1397 بلامانع خواهد بود .

2 – عوارض سال 1397 انواع خودرو سواري از 16،001 دلار تا 20،000 دلار معادل 60 ميليون ريال مي باشد .

3 - عوارض سال 1397 انواع خودرو سواري از 20،001 دلار تا 50،000 دلار معادل 60 ميليون ريال مي باشد .

4 - عوارض سال 1397 وانت مسقف و ون بنزيني و گازوئيلي معادل 40 ميليون ريال مي باشد .

5 – عوارض سال 1397 وانت تك كابين 22.5% مي باشد .

6 - عوارض سال 1397 وانت دو كابين 20% مي باشد .

7 - عوارض سال 1397 اتوبوس و ميني بوس 1.5% مي باشد . لازم بذكر است عوارض خودروهاي مذكور براي واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري معتبر و پلاك معوض صفر و همچنين واردات ميني بوس براي موسسات گردشگري و سياحتي معادل 30% خواهد بود .

8 - عوارض سال 1397 خودروهاي راه سازي و ساختماني از قبيل كاميون ، بولدوزر ، گريدر ، لودر ، بيل مكانيكي ، جراثقيل ، ليفتراك و باب كت در صورت مدل سال 0.5% و در صورت زير مدل سال 25% مي باشد . لازم بذكر است عوارض خودروهاي مذكور براي واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري معتبر صفر خواهد بود .

9 - عوارض سال 1397 كاميونت 30% مي باشد .

10 - عوارض سال 1397 موتورسيكلت شارژي ( بدون ركاب ) معادل 2 ميليون ريال مي باشد . شايان ذكر است واردات مي بايست بر اساس مصوبه شوراي ترافيك انجام پذيرد .

11 - عوارض سال 1397 موتورسيكلت شارژي ( با ركاب ) معادل يك ميليون ريال مي باشد . شايان ذكر است واردات مي بايست بر اساس مصوبه شوراي ترافيك انجام پذيرد .

توضيحات :

  1. ورود خودروهاي رديف 8 به استثناء كاميون تا 10 مدل زير مدل سال و كاميون تا 8 مدل زير مدل سال مجاز مي باشد .
  2. در مورد خودروهاي رديف 8 به ازاي هر يك سال زير مدل سال مبلغ 3 ميليون ريال مازاد عوارض ورود براي واحدهاي غير صنعتي اخذ مي گردد .
  3. جهت تبديل به احسن نمودن خودروهاي فرسوده مشمول تعويض ( خودروهاي تاكسي كرولا 7 سال و تاكسي كمري 8 سال و براي ساير خودروها بر اساس جدول شماره 7 به استثناء رديف 7 و 8 تا قبل از انقضاي مدت مجاز ) مشمول بخشودگي عوارض ورود خودرو و عوارض شماره گذاري مي گردند . بديهي است با انقضاء مهلت مقرر ، صرفآ بخشودگي عوارض شماره گذاري اعمال گرديده و عوارض ورود خودرو از مالك اخذ خواهد شد .
  4. ماشين آلات خارج از موارد ذكر شده با تشخيص و معرفي معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري قابل ترخيص مي باشد .
  5. ورود كليه خودروها ( به استثناء كاميونت و ميني بوس ) بدون ترمز ABS ( سيستم ترمز ضد قفل ) و Air Bag ( كيسه هوا براي راننده و سرنشين ) ممنوع مي باشد .
  6. ترخيص خودروهاي مشمول بند 8 و 9 صرفآ براي نمايشگاه هاي داراي مجوز فعاليت اقتصادي با موضوعيت ماشين آلات سنگين ، سبك ( كاميونت ) و يا ساير اشخاص داراي مجوز فعاليت اقتصادي مرتبط امكان پذير مي باشد . ضمنآ نمايشگاه هاي اتومبيل داراي مجوز اقتصادي معتبر مجاز به واردات كاميونت نيز مي باشند .
  7. كليه مصوبات شوراي ترافيك در خصوص ورود ، خروج ، محدوديت و ممنوعيت خودرو پس از تصويب هيات مديره محترم سازمان براي سال بعد قابل اجراء خواهد بود .
  8. ورود انواع جراثقيل با تناژ 30 تن به بالا به شرط ارائه معاينه فني معتبر بدون شرط ورود سال امكان پذير مي باشد .​